Robert Elsie | AL Art | AL History | AL Language | AL Literature | AL Photography | Contact |

 

 

 

 

Robert Elsie

Albanian Literature | Early Authors

Early Authors

ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)GREGORY OF DURRËS

ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)

Pages 1 - 10 Pages 11 - 20 Pages 21 - 30 Pages 31- 40 Pages 41 - 50 Pages 51 - 61

ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)
pages 21 - 22


 

TRANSCRIPTION

TRANSLATION

Page 21

(John 05:28-30 = 21.01-10; John 13:03-05 = 21.11-)

 

të nëgjonjnë
o grihenë të mirëtë të bam
më të gritunit të jetësë,
e fajbamit më të gritmit

will hear
will rise, those who have done good
will rise to live,
those who have done evil will rise

21.05

të gjuqit. s'mun u të baj në
punën e tij asnjë. si nëgjoj,
gjukoj. e gjuqja ime e dre
jtë është, se u nuku kërkoj të
tashmitë tem po të dashmit e

to be condemned. I can do nothing
in his work. I judge only
as I hear, and my judgment is
just, for I seek not
my will but the will

21.10

çuamit prindit im.
       Ioani
nd'atë koho pa Jisusi se
të gjithë dhanë janë prej
prindit ndë dorë se prej

of the Father who sent me.
       John
At that time Jesus saw that
all things were given by
the Father into his hands, that

21.15

perëndiet dual e ke pe
rëndia vete. u gre prej
darket e ngjeshi rrobe
në e vu ujë ndë len b[-]

he came from God and was
returning to God. He got up from
the meal and put on his robe
and poured water into a basin

Page 22

(John 13:05-10)

 

 

e u nis të lanjë kambët e të
psuamëvet e pshtual
rrobenë qi kishte ngjeshun.
e vjene ke Simon Petri

and began to wash his disciples'
feet and dried [them with the]
robe he had put on.
And he comes to Simon Peter,

22.05

e i thote ai atij: ZOT ti
mu të më lajsh kambëtë.
përgjegjetë Jisusi e i thotë:
unë baj ti nuku shef njëme
nuku ngje[f] më këto. i tho

and the latter says to him: Lord,
are you going to wash my feet?
Jesus answers and says to him:
[what] I am doing, you do not see now,
you do not know. Peter says

22.10

të Petri: mos mi lavsh
kambëtë ti mu kurrë. për
gjegjet Jisusi: në mos i
lafsh mos maç pjesë me mu.
i thotë Simon Petri: ZOT jo po

to him: Never
wash my feet. Jesus
answers: Unless I wash them,
you have no part with me.
Simon Peter says to him: Lord, not just

22.15

kambët, po nde duart e nde
kryet. i thotë Jisusi: të la[f]
nuk u duhetë po kambëtë,

my feet, but my hands and my
head as well. Jesus says to him: A person
who has had a bath needs only to wash his feet,


ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)
pages 23 - 24

Page 23

(John 13:10 = 23.01-04; John 11:01-04 = 23.05-)

 

se ini pastrë gjithë ju pas
trë ini, jo gjithë. shëkoni të
tanënë, e këtë tha: jo gji
thë pastrë ini.

for you are completely clean, you are
clean, [but] not all of you. He looked at the one
who was going to give him up and said: not all
of you are clean.

23.05

       Ioan
nd'atë koho qe sëmunë Llaza
ri prej Vithaniet prej njij
Mariet e Marthet të motra
t e tij. qi Maria fërkoi ka

       John
At that time there was a sick man, Lazarus,
from Bethany, from the [village]
of Mary and his sister Martha.
It was Mary who rubbed the feet

23.10

mbët e ZTit me krezmë e i fër
koi kambët e tij me urdhën
të tij. i vëllai, Lazari, u së
mu. vonëte të motrat e tij
ke ai e i thonë: ZT, miku yt

of the Lord with ointment and who wiped
his feet at his command.
Her brother, Lazarus, became sick.
His sisters went to him
and say to him: Lord, your friend

23.15

u sëmu. e nëgjoi Isusi e tha:
ai të sëmunë s'ë për mort,
po për lav të perëndisë qi

is sick. Jesus heard this and said:
The sickness will not end in death,
but for God's glory so that

Page 24

(John 11:04-10)

 

të lavdurohetë i biri pe
rëndisë [i] mbë të. i donte Jisu
si Marthën e motrën e tij
e Llazarininë. po qi nëgjo

the Son of God may be glorified
through it. Jesus loved
Martha and his sister
and Lazarus. When he heard

24.05

i se sëmunë, atëhereza
mbet mb'atë ven du dit. pra
pasadaj i thotë të psuamëvet:
vemi ndë dhet të Jiudheivet.
i thonë atij të psuamitë:

that [the latter] was sick, he stayed
in that place for two days. Thereafter,
he says to the disciples:
Let us go to the land of the Jews.
The disciples say to him:

24.10

ravi, [nj]ëme deshnë Iudhei
tyj me gurë të të vrasën
e pësëri ve atje? përgjegje
të Jisusi: jo dumbëdhjetë sa
hat të ditësë? kush shëndrit di

Rabbi, the Jews recently tried
to kill you with stones
and yet you are going there? Jesus
answers: Are there not twelve
hours of daylight? Whoever walks

24.15

tën nuku humb se dritën e
gjinvet ku shef. kush shëdrit
natën hum se mbë dritën nu[ku]

by day will not stumble, for he sees
[by] this world's light. Whoever walks
by night stumbles, for there is no light


ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)
pages 25 - 26

Page 25

(John 11:11-17)

 

 

është. këtë tha e pasandaj
i thonë atij atij: Lazari,
miku yt, fjet, po të vemi
ta qojmë. i thonë të psuamit

in him. He said this and then
they say to him, to him: Lazarus,
your friend, has fallen asleep, but let us go
and wake him up. The disciples say

25.05

atij: ZT, nd[ë] fjet, i shtëpuam
quhet. tha Jisusi për të fje
tunit të tij, ata mëlavdnë
se prej cë fjetunit të gjumit
tha. atëhereza ju tha atune:

to him: Lord, if he sleeps,
he can be considered saved. Jesus spoke
of him falling asleep [for good], they thought
that he had spoken of him [simply]
sleeping. Then he said to them:

25.10

pritni. Lazari vdiq, e nga
zullohem për ju qi të mbeso
ni se s'qesh atjje. po ve mbë të.
i thotë Thomai i psuami: ve
mi nde na të vdesëmë me të.

Wait. Lazarus is dead, and I am glad
for your sake that you believe
that I was not there. But let us go to him.
Thomas the disciple says to him: Let us
also go that we may die with him.

25.15

erth Jisusi e gjet katër dit
qi ishte ndë vorrt. ishte Vitha
nia afër prej Jieruaslimit

Jesus arrived and found that he had been
in his tomb for four days. Bethany was
close to Jerusalem

Page 26

(John 11:17-24)

 

 

stadhion pesëmbëdhjet,
e shumë prej Jiudheit qenë
votë ke Martha e Maria
qi ti dëftenjënë për të vë

by fifteen furlongs,
and many of the Jews had
come to Martha and Mary
to comfort them about

26.05

lla të tij. Martha si e në
gjoi se se Jisusi vjene
i dual përpara. Maria
rrinte më shtëpi. i thotë
Martha Jisusit: ZT, të qen

his brother. When Martha
heard that Jesus was coming,
she went out to meet him. Mary
stayed at home. Martha
says to Jesus: Lord, had you been

26.10

kshe këtu, vëllai im s'ki
shte vdekun. po njëme pashë
se sa të lupsh ti më perëdit
t'ep tuj perëndia. i thotë asa
j Jisusi: ngrihetë vëllai yt.

here, my brother would not
have died. But [even] now, I have seen
that whatever you ask of God,
God gives it to you. Jesus
says to her: Your brother will rise.

26.15

i thotë atij Martha: shof se ngr[i]
hetë më të gritmitë më të cë pra
pëmet ditë. i thotë Jisusi: u jam

Martha says to him: I see that
he will rise in the resurrection of the
last day. Jesus says to her: I am


ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)
pages 27 - 28

Page 27

(John 11:25-31)

 

të gritmit e jetësë. kush
mbesit mbë mu kurrë z'vdes
po rron, e kush rron e mbesit
mbë mu, të vdekun s'ka ku

the resurrection of life. Whoever
believes in me will never die,
but live, and whoever lives and believes
in me, will never die.

27.05

rë. mbesoni këtë? thotë ai:
ashtu ZT u mbesova se ti je
ΧC i biri perëndisë, qi ndë
gjin erdhe. e këta tha e u
nis e thiri Marinë motrë

Do you believe this? He says:
Yes, Lord, I have come to believe that you are
Christ, the Son of God, who has come
into the world. This she said and
went back and called Mary, his

27.10

n e tij. këtë i tha: psoisi ço
i e na thëret. si e nëgjoi, u
gre shpejt e vote ke ai.
ke vote Jisusi atje mbë ve
nd, nde Iudhi i ishinë bash

sister. This she said to her: the teacher
is here and calls us. When she heard this,
she got up quickly and went to him.
Jesus went there to the place,
and the Jews were together

27.15

kë mbë të vend. shofënë Ma
rinë se rendë u nis e vje          
ne. vote atynë e ju thotë:

in that place. They saw how
Mary quickly set off and comes.
[She] went to them and says to them:

Page 28

(Matthew 28:09-14)

 

 

e Jisusi u poq me ta e ju tha:
gazulloχi. ato vonë e
i ranë ndë kambë e ju falnë
atij. ju thotë atyne Jisusi:

and Jesus met them and said to them:
Greetings. They came and
fell to his feet and worshipped
him. Jesus says to them:

28.05

mos frikoi, ecëni i porosit
ni vëllazënet mi të vinjënë
ndë Galilet të piqenë me
mu. tye v[o]të ato, ca kustodh[i]
tye votë ndë sheher qutet iu dëf

Do not be afraid. Go and tell
my brothers to come
to Galilee to meet me.
While [the women] were on their way, some of the guards,
going into the city, reported

28.10

tei upeshkëpinjve gjithë
ato qi u banë. e u mbëloth
me priftënet e kuvëndu
anë. rgjande shumë iu dh[anë]
trimavet të thonë se të psua

to the chief priests everything
that had happened. And they met
with the elders and discussed.
They gave much money
to the soldiers to say that his

28.15

m[it e tij] natënë erdhnë e vodh
në tue fjetun na. në qoftë

disciples came during the night and stole
him away while we were sleeping. If


ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)
pages 29 - 30

Page 29

(Matthew 28:14-20)

 

 

 

qi të nëgjohet këjo prej i
ğemonit, na kemi turp po
ta bajmë kështu. e muarrë rgj
andet e banë si e psuamë.

this is heard by the
governor, we will be ashamed of
acting thus. They took the
money and did as they were instructed.

29.05

e u shpall këjo fjalë përpa
ra Jiudhejivet mjen këtë
ditë. të nëmbëdhjetë psu
amët vonë ndë Galilet,
ndë malt qi i çoi Jisusi.

And this report has been spread among
the Jews to this very
day. The eleven disciples
went to Galilee,
to the mountain where Jesus sent them.

29.10

e e panë ata e ju falë.
ju ap ju gjithë urdhën më
qiellt e mbë dhet të vini
të psoni gjithë gjuhut, të
pakëzoni pr'emënit t'atët

And they saw him and worshipped him.
I give you all authority in
heaven and on earth to go
and teach all the nations,
to baptize in the name of the Father

29.15

e të biri e shpirtit shenjti,
të psoni ndë ta gjithë sa ju
urdhënova ju. se u me ju jam
më të gjitha dit mjen të fun
të jetës. amin.

and of the Son and of the Holy Ghost,
to teach them everything I have
commanded you. For I am with you
all the days until the end
of life. Amen.

Page 30

(Matthew 10:32-33, 10:37-38, 19:27-28)

 

 

       Mattheu
tha ZT gjithë ata qi më shpallnjën
përpara gjinvet, e shpall
nde u përpara prindi tim

       Matthew
The Lord said: Whoever acknowledges me
before men, I will also acknowledge
before my Father

30.05

qi ë më qiel. e ata qi më sha
njënë mu përpara gjinvet e
shanj nde u përpara prindit
tem qi ë më qiel. kush do at
e amë për mu nuku është i dretë.

who is in heaven. And whoever
insults me before men
I will also insult before my Father
who is in heaven. Anyone who loves his father
and mother more than me is not worthy [of me].

30.10

kush do bir e bij për mu nuku
është i drejtë. kush nuku mer
kryqnë të vinjë pas meje s'ë
për mu i dretë. atëhereza
u përgjeq Petri i tha: [-]nje u

Anyone who loves his son and daughter more than me
is not worthy [of me]. Anyone who does not
take up the cross and follow me
is not worthy of me. Then
answering, Peter said to him: Behold, I

30.15

qi i lashë gjithë e u gji[ç]ë me
tyj. qish na gjet ne? JS
ju tha atune: amin si them [u]

who have left everything and have followed
you. What will there be for us? Jesus
said to them: Verily, I say

 

Pages 1 - 10 Pages 11 - 20 Pages 21 - 30 Pages 31- 40 Pages 41 - 50 Pages 51 - 61
TOP