Robert Elsie | AL Art | AL History | AL Language | AL Literature | AL Photography | Contact |

 

 

 

 

Robert Elsie

Albanian Literature | Early Authors

Early Authors

ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)GREGORY OF DURRËS

ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)

Pages 1 - 10 Pages 11 - 20 Pages 21 - 30 Pages 31- 40 Pages 41 - 50 Pages 51 - 61

ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)
pages 41 - 42


 

TRANSCRIPTION

TRANSLATION

Page 41

(Mark 15:22?, 15:33-36

 

të shëtune të mishit
       Marku
nd'atë koho trimatë muarrë
Jisunë e e shpunë ta kryq

The Saturday of meat.
       Mark
At that time, the soldiers seized
Jesus and took him to crucify

41.05

zonjënë e e shpunë atë mbë
ven të Golgothasë qi do
të thetë vendi kranio. qe gja
shtë sahat e e kryqzuanë
atë. tye u bam sahati i gjash

him and led him to a place
called Golgotha which means
the Place of the Skull. It was
the sixth hour and they crucified
him. At the sixth hour

41.10

të, errët u ba mbë gjithë dhet
mjen më sahat të nëndë. e mbë
sahat të nandë thirri Jisusi
me za të math e tha: eloi eloi
lima savaχthani? qi është me

darkness came over the whole land
until the ninth hour. And at the
ninth hour, Jesus cried out
in a loud voice and said: Eloi, Eloi,
lama sabachthani? which

41.15

thanë: perëndia im perëndia
im përse më harrove? e ca qi rri
njënë gjat nëgjaanë e thanë
se Ilinë thërret. vote një

means: My God, my God,
why have you forsaken me? And some of those
standing near heard this and said
that he was calling Elijah. One man went

Page 42

(Mark 15:36-41)

 

 

e mbushi sungjerrë me uthul e e
vu më kalamt e ja dha të pi
një atë e thoshte: lin[i]e të sho
fë[m]ë vjene Ilia ta zbre

and filled a sponge with vinegar and
put it on a stick and gave it to him
to drink, and he said: Leave him alone and
let us see if Elijah comes to take

42.05

së atë. e Jisusi lëshoi za të
math e u përfrum. e poshtë
të shkelunat e të kishës u da
më du pre nalti mjen poshtë.
e pa qinpari qi rrinte

him down. And Jesus let out a loud
cry and breathed his last. And below,
the curtain of the temple was torn
in two from top to bottom.
A centurion, who was standing by,

42.10

dajtë se ky thiri e u përfrym,
tha: vërtet ky [nj]jerë i biri i
perëndisë është. ishinë nde
gra cë largu shëkonjënë e i
shte Maria Makdhalina e

saw him cry out and breathe his last,
[and] said: Surely this man is the Son
of God. There were also some
women watching from a distance. And
[among them] was Mary Magdalene and

42.15

Maria, e Jakovit vogël
e Iosia e am e Salomit qi nde
kur qe ndë Galilet e u ngjitnë
me të e i shërbyenë atij. ende tje
va [-------]upnë me ta ndë Ieru[s]ali

Mary, the mother of James
the younger and Joses and Salome who,
when he was in Galilee, followed
him and served him. And others
came up with him to Jerusalem


ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)
pages 43 - 44

Page 43

(John 05:01-05)

 

       Jioan. hupi Jisusi
nd'atë koho ndë Ierosolimtë.
qi ë ndë Ierualimt mbë hurdhë
të deshvet, qi e quajnë e

       John. Jesus went up
at that time to Jerusalem.
Which was in Jerusalem at a sheep
pool, which in Hebrew

43.05

vreisht Vithesdha, pesë të
çeluna kishte. mb'atë der
gjeshinë shumë të sëmunë:
të verbë, të çalë, të thatë,
qi mernjënë aci uji. angje

is called Bethesda. It had
five porches. In these
languished many sick people:
the blind, the lame, the paralysed,
who partook of the water. The angel

43.10

lli i perëndisë për vjetë
zbrite mbë hurdhët e përzien
te ujëtë, e e para qi bahej
pa cë përziemit të ujit
të shëdoshë baχishinë prej

of the Lord from time to time
would come down to the pool and stir up
the waters, and the first one who bathed
after the stirring up of the water
would be cured of

43.15

gjithë të pafuqishit, si kurth
s'kishinë qenë. qe një njeri

all his diseases, as if
they had never existed. There was a man

Page 44

(Matthew 27:01-08)

 

nd'atë koho të mbëledhunë banë
gjithë upekëpinjtë e pleqtë të gjin
së qi ta vrasënë, e e lithnë atë
e e shpunë e ja dhanë Pondiut Pi

At that time, all the chief priests and
the elders of the people gathered
to put him to death, and they bound him
and led him away and handed him over to

44.05

latit, iğemonit. atëhere
pa Jiudha qi e dha atë se e gjuku
anë atë i kthei tridhjetë rgjan
detë të upeshkëpinjvet e të pleq
vet. u fijyeshë. e i thanë: qish të

Pontius Pilate, the governor. Then
Judas, who had betrayed him, saw that they
condemned him, and returned the thirty silver
coins to the chief priests and elders.
I have sinned. And they said: How does it happen

44.10

gjet qi u frike, e shtive rgjandetë
ndë kishë iku e vote e u vuar. e upesh
këpinjtë muarrë rgjandetë e thanë:
s'ë e drejtë t'i vemë [n]dë korvanat
se është pahaj e gjakut. e u mbëlodh[ë]

that you are afraid? And he threw the coins
into the temple. He left and he went away and hanged
himself. The chief priests took the coins and said:
It is against the law to put this into the treasury
since it is blood money. And they took counsel

44.15

në e vonë e blenë e vonë e blenë arë
në e tjegulavet për të vorruam
të huajtë e e quajnë atë arë njëme

and went and bought the field
of the pots to bury the foreigners,
and they now call that field


ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)
pages 45 - 46

Page 45

(Matthew 27:08-17)

 

 

ar e gjakut mjen sot. atëhere u mbush
fjala e Jeremiut profitit qi tha:
e muarrë L rgjandet, pahanë t'asaj
paha për pahat të birtë Jisrai

the Field of Blood to this very day. Then the word
of Jeremiah the prophet was fulfilled who said:
They took 30 silver coins, the price
set on him by the sons of Israel

45.05

lit e i dhanë ata më arëtë të tej
gulaxhivet si porositi Zoti.
e Jisusi ndenj përpara iğemonit
e e pueti atë iğemoni i thoshte:
ti je mbreti Iudheivet? e Isusi tha:

and they used them [to buy] the potters'
field, as the Lord commanded.
And Jesus stood before the governor
and the governor asked him, saying:
Are you the king of the Jews? And Jesus said:

45.10

si thua. e nëgjyamë prej upeshkë
pinjvet e pleqvet, nuku u për
gjeq. atëhere i thotë ai Pilati:
nuku nëgjon sa mbë tyj shpallnjë
në? e nuku u përgjeq mb'ata asnjë

As you say. And accused by the chief
priests and elders, he gave no answer.
Then Pilate said to him:
Don't you hear the testimony they are bringing
against you? And he gave no word of reply.

45.15

vjalë. u mërye iğemoni fort.
mbë gjithë ç'të kremt ju linte iğe
moni ju shtëponte nga një rop kë do
njënë. kishinë atëhereza një të
lidhunë qi e quanjënë Varavan

The governor was greatly amazed.
At all the feasts, it was the governor's
custom to release the prisoner they
wished. There was then
a prisoner whom they called Barabbas.

45.20

e ishinë mbëledhun [-------]

and [when] they had gathered, ........

Page 46

(Matthew 27:17, 27:22-29)

 

 

ju thotë atyne Pilati: cinë do
ni të ju lëshoj ju, Varavanë a Jisu
në qi e gjuajnë qi e quajnë ΧC?
i thoshinë gjithë atij: kruqzoje. i

Pilate said to them: Which one do you
want me to release to you, Barabbas or Jesus,
whom they call Christ?
They all said to him: Crucify him.

46.05

ğemoni ju tha: qish të keq ka bam?
e të tepërmitë thërrisnjin e thoshin:
kryqzoje. pa Pilati se s'ka faj,
po prej tjerëshit u ba. muar ujë
e lau duartë përpara gjinvet

The governor said to them: What evil has he done?
And all the more they cried out, saying:
Crucify him. Pilate saw that he bore no guilt,
that it was given to him by others. He took water
and washed his hands in front of the crowd

46.10

e tha: dam të jem prej gjakut të
këci. të drejmi ju merie. e u për
gjeq gjithë gjinja thanë: gjaku i
atij mbë ne e më fëmi tona. atë
hereza e shtëpuanë Varavanë

and said: May I be innocent of this man's
blood. You bear the responsibility. All the
people answered saying: Let his blood
be on us and on our children. Then
they released Barabbas,

46.15

e Isunë ta mundojnë e e muarr[ë]
ta kruqzonë. atëhereza tri
mat e iğemonit e muarë Jisunë më
gjyq e u mbëlodhë më të gjithë tri
matë e i veshnë atij rrobe χlami

and they flogged Jesus and took him
to be crucified. Then the
governor's soldiers took Jesus
to trial, and all the soldiers gathered
and put a scarlet robe on him

46.20

dhë të kuqe e i vunë kunorë prej

and took a crown of


ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)
pages 47 - 48

Page 47

(Matthew 27:29-35)

 

drize e ja vunë më krye të tij
e kalamnë ndë dorë të tij të djathët
e binjënë mbë gjunjë përpara tij
e e qeshnjinë e i thoshinë: gazulo

thorns and set it on his head,
and [put] a staff in his right hand
and knelt in front of him
and mocked him and said: Hail,

47.05

u o mbret i Iudheivet. e e pshtu
njënë e e muarrë kalamnë e i ra
në kresë atij. e kur e luajtinë
ja xveshnë χlamidhënë e i veshnë
robet e tij. e e shpunë qi ta kru

king of the Jews. And they spat
on him and took the staff and struck
him on the head. And when they finished playing,
they took off the robe and put his
own clothes on him. And they led him away

47.10

qzonjënë. e tye votë gjetnë nje
ri Qirineon emënitë Simon.
atë zunë qi të shpjerë kryqnë.
e erdhë mbë ven qi i thonë Golgotha,
qi e quajnë vendi kraniu. i dha

to crucify him. As they were going, they met
a man from Cyrene, named Simon.
They forced him to carry the cross.
They came to a place called Golgotha,
which means the Place of the Skull. They gave

47.15

në atij të pinjë uthul me tyme.
nuku desh ta pinjë. tye kryqzu
am i danë rrobet e tij, vunë kli
ron qi të mbushetë fjal e profitit
i danë rrobet e tij [--------]

him vinegar with gall to drink.
He refused to drink it. While crucifying
him, they divided up his clothes, they cast lots
that the word of the prophet be fulfilled:
They divided his garments ............

Page 48

(Matthew 27:35-39 = -48.08; Luke 23:39-43 = 48.08-)

 

mbë rrobe të mia vunë kliron.
tye ndenjun e ruajtyn atë atje.
e i vunë mbi krye të tij këtë të
shkruame: ky është mbreti Iu

my garments, they cast lots.
Sitting down, they kept watch over him there.
And they placed above his head this
sign: This is the king of the

48.05

dheivet. atëhereza kryq
zuanë me atë dy kysarë, një
më të djathëtë e një më të magjëtë.
e i vjerri përmys nimti atë. tha:
ndë je ti ΧC, shtëpo vet'henë e ne.

Jews. Then they crucified
two robbers with him, one
on his right and one on his left. And
the criminal who hung there hurled insults at him.
He said: If you are Christ, save yourself and us.

48.10

u përgjeq tjetëri e vdoi atë
i tha: s'ke frikë perëndinë
se u mkate? e na jemi të drejtë,
të drejtinë e fijuemë e muarmë.
ky asnjë faj s'ka bam. e i tha

The other one replied and rebuked him,
saying: Don't you fear God
since you have sinned? And we are [punished] justly,
we are getting what our deeds deserve.
This man has done nothing wrong. And he said

48.15

Jisusit: ndiejmë, ZT, kur të veç
më mbretënit tande. e i tha a
tij: amin si të them, sot me mu
të jesh ndë parrist. e ata qi sh

to Jesus: Forgive me, Lord, when you come
into your kingdom. And he said
to him: Verily, I say to you, today you will be
with me in paradise. And those who


ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)
pages 49 - 50

Page 49

(Matthew 27:39-46)

 

 

 

konjënë e shanjënë i kërrusnjënjë krye
të e i thoshinë: ti qi prish kishënë e për
tri dit e ndërton shtëpo vet'henë. ndë
je i biri perëndisë, zbrit prej

passed by hurled insults at him and shook their
heads and said: You who destroy the temple and
build it in three days, save yourself. If
you are the Son of God, come down from

49.05

kryqjet. ashtu nde upeshkëpinj
të e luanjinë me letërorët e pleq
t e Farisetë thoshinë: tjerë i shtë
pove e vet'henë s'munç ta shtëpoj
sh. ti o mbreti Israilit qi je, zbri

the cross. In the same way, the chief priests
mocked him with the scribes and elders
and Pharisees, and said: You saved
others and cannot save yourself.
Oh, you who are the king of Israel, come down

49.10

t prej kryqjet e të mbesonjëmë.
shpre më perëndinë të të shtëponjë
njëme ai ndë do, ai qi thua se i bi
ri perëndisë jam. jo po ata nde
po nde kusarëtë qi ishinë kryqzy

from the cross and we will believe you.
He trusts in God, let [God] rescue him
now if he wants him, he who said I am
the Son of God. In the same way,
the robbers who were crucified

49.15

am me të e nimnjinë atë. prej gja
shtë sahaç errëtë u ba më gjithë më
gjithë dhet mjen më sahat t[ë] na
ndë. më sahat të nandë thiri Jisu
si me za të math e tha: i[li ili l]a

with him also heaped insults on him. From
the sixth hour darkness came over all,
over all the land until the ninth hour. At the
ninth hour, Jesus cried out
in a loud voice and said: Eloi, Eloi,

Page 50

(Matthew 27:46-54)

 

 

ma savaχthani, qi ë perëndi
PRdi pëse më le. ca aty qi rri
njën nëgjonjënë e thoshinë se Ilinë
thërret ky. e vote një acish e muar

lama sabachthani?, which means: God,
God, why have you forsaken me? Some of those
standing there heard [this] and said that
he was calling Elijah. And one of them went and took

50.05

sygjer e mbushnë nd uthil e e vu
në mbë kalam e i dhanë të pinjë.
e tjerëtë thoshinë: lini të shofë
më vjene Ilia ta shtëponjë. Isu
si thiri pësëri me za të math e la

a sponge and filled it with vinegar and put it
on a stick and gave it to him to drink.
And the rest said: Leave him alone, let us see
if Elijah comes to save him. Jesus
cried out again in a loud voice and gave up

50.10

frymënë. e të shkelunat e kishës
u çanë mbë du prej nalt mjen po
shtë. e dheu u tund, gurëtë plas
në, vorrezetë u çelnë, e shumë
shtatëna të fjetuna shenjtash

his spirit. And the curtain of the temple
was torn in two from top to bottom.
And the earth shook, the rocks split,
the tombs broke open, and the bodies of
many holy people who had died

50.15

u gritnë e dual prej vorrit pas
cë gritmit të tij e hynë ndë shenj
t qytet e u dëftyenë shymë.
e qinpari e tjerëtë shëkonjën JSu
në k[-----] tërmetnë qi u ba

were raised to life, and came out of the tombs
after his resurrection, and went into the
holy city and appeared to many people.
And the centurion and the others watching Jesus,
[when they saw] the earthquake which took place,

 

Pages 1 - 10 Pages 11 - 20 Pages 21 - 30 Pages 31- 40 Pages 41 - 50 Pages 51 - 61
TOP