Robert Elsie | AL Art | AL History | AL Language | AL Literature | AL Photography | Contact |

 

 

 

 

Robert Elsie

Albanian Literature | Early Authors

Early Authors

ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)GREGORY OF DURRËS

ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)

Pages 1 - 10 Pages 11 - 20 Pages 21 - 30 Pages 31- 40 Pages 41 - 50 Pages 51 - 61

ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)
pages 31 - 32


 

TRANSCRIPTION

TRANSLATION

Page 31

(Matthew 19:28-30)

 

se ju erthtë e shkuatë e pësëri
baχi. kur të rrinjë i biri nje
riut më shkam të lavdë tij,
rrini nde ju më dymbëdhjetë

that you came and departed and again
were revived. When the Son of Man
sits on his glorious throne,
you will also sit on twelve

31.05

shqembe, gjukonj më të dymë
dhjetë gjuhuvet të Jisra
ilit. e gjithë kush ka la
në shtëpinë vëllan e motrë
at e amë ndo grua fëmijë

thrones, judging the twelve
tribes of Israel.
And everyone who has left
his house, brother and sister,
father and mother, or wife, children,

31.10

farë e fis pr'emënit tem
një qin pjesë tepër mer
e jetën e shëkuame gëzon.
shumë bahen e të parëtë
cë prapëm e të cë prapë

relatives for my sake
will receive a hundred times as much
and will enjoy [eternal] life.
Many who are first
will be last and who are last

31.15

mitë të parë.

[will be] first.

Page 32

(Matthew 16:13-18)

 

 

      i Shë Petritit. Mattheu.
nd'atë koho erth Jisusi mbë anë të
Qesarisë të Filipit pyet të
psuamit te tij thotë: kë më tho

     of Saint Peter. Matthew.
At that time [when] Jesus came to the region of
Caesarea Philippi, he asks his
disciples, saying: Who do the people

32.05

në mu njerëzit? thonë për Jioan
Pakëzimnë. tjerë të thonë Ili
në, tjerë të thonë Jeremiu ndo
një fjalëparëshit. ju thotë aty
ne: ju kë më thonë? përgjegjetë

say I am? Some say John
the Baptist. Others call you Elijah.
Others call you Jeremiah or
one of the prophets. He says to them:
Who do you say I am? Simon Peter

32.10

Simon Petri thotë: ti je ΧS i
biri perëndisë gjalit. për
gjegjetë Jisusi i thotë: lumthi
ti Simon Variona se shtat
e gjak s'ë mbë tyj, po prindi im

answers, saying: You are Christ,
the Son of the living God. Jesus
replies, saying: Blessed
are you, Simon Bar-Jona, for flesh and blood
is not [have not revealed it] to you, but my

32.15

i qiellsë. po unë të them se ti je
Petre e mbi këtë gur të më
ndërtojsh mu kishënë e duer

Father in heaven. And I tell you that you are
Peter, and on this rock you will build
my church and the gates


ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)
pages 33 - 34

Page 33

(Matthew 16:18-19 = 33.01-05; Luke 02:01-04 = 33.06-)

 

t e adhit të moss i lëshojsh ti. e
t'ap çelësitë të mbretënisë
qiellsë. qish të lith mbë dhet ësh
të lidhun më qiell. qish të zgith

of Hades you must not allow to overcome it. And
I give you the keys of the kingdom
of heaven. Whatever you bind on earth is
bound in heaven; whatever you loose

33.05

ç mbë dhet ë zgidhun më qiell
       Luka
nd'ato dit dual urdhën prej
Qesarit Avgustit të shkru
hetë gjëthë dheu. ai të shkruam

on earth is loosed in heaven.
       Luke
In those days a decree was issued by
Caesar Augustus that all the country
should be registered. This registration

33.10

përpara u ba mbë urdhën të Si
risë Qiriniu. e vonë gjithë
e shkruanë mjen m'atë dhe.
hupi ende Iosifi prej Ga
lilejet ndë qutet Naza

first took place under the rule of the
Syrian, Cyrenius. And everyone went
and was registered in his [own] land.
Joseph also went up from
Galilee to the town of Nazareth,

33.15

ret ndë Iudhet ndë qute
t të Dhavidhit qi e quajnë
Vithleem se ajo është shtëpi e

to Judea, to the town
of David which they call
Bethlehem, because he belongs to the house

Page 34

(Luke 02:04-10)

 

prindit Dhavidhit. u shkrua
me Mnë qi kishte për të marrë
gruan e tij se e kishte palë
shuam. u ba mjen ke vo atje              

and line of David. He registered
with Mary whom he was to marry
for she was expecting a child.
It came to pass, while they were going there,

34.05

u mbushnë ditë të pjellë atë.
e puall të birn e saj të pa
rënë të pjellë, e e shpërga
nisi atë e e mbuloi atë
ndë kashtë se nuku ishte

that the days for her to give birth were fulfilled.
And she gave birth to her firstborn
son, and she wrapped him
in cloths and covered him
in straw, for there was no

34.10

vendë prej pylit. se kulo
tësitë ëshinë nd'atë katu
ndë kërkonjënë e ruanjënë për
frikë të natësë të kulosnjë
në. engjëlli i ZTit ndriti më

room because of the multitudes. For
there were shepherds in that town,
abiding and keeping watch
over their flocks for fear of night.
The angel of the Lord shone around

34.15

ta e u frikshuamë me frikë të
madhe. e na u gazuluamë me
gazulim të math qi është mbë

them and they were terrified.
And we rejoiced with
great joy that is for


ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)
pages 35 - 36

Page 35

(Luke 02:10-15)

 

 

gjithë laust, se leu mbë ne
sot shtëpoχisi qi është Χrishti
ZTi mbë qutet të Dhavidhit.
e këjo mbë ne të qoftun është,

all the people, for unto us was born
today the saviour, who is Christ
the Lord, in the town of David.
And this will be a sign to us,

35.05

gjindetë foshnjë ndë shpërganë
flinte ndë kashtë. të përzi
el u ba me egjit e shumë udhë
tarë më qiel lushnjënë pe
rëndinë e thoshinë: lavdi

you will find the baby in cloths,
sleeping in straw. Together
with the angel there appeared a multitude
of the heavenly host, praising
God and saying: Glory

35.10

i naltit perëndi. e më
dhet pushim njerëzevet ju
dëftoi. e u ba si votnë ata
më qiell engjitë e njerëzit
e kullotësit thoshinë shoq me

to God in the highest, and on
earth peace to the men he revealed [himself to].
And it happened that when the angels
departed from them into heaven, the people
and the shepherds said to one

35.15

shoq: vemi mjen ndë Vithleem
e shofëmë këto fjalë të bame
qi zoti na dëftei ne. e vo

another: Let's go to Bethlehem
and see this thing which has happened,
which the Lord has told us about. And

Page 36

(Luke 02:16-20)

 

 

në e ju falë e gjetnë Ma
riamnë me Jiosif në e fosh
nja flinte ndë kashtë. e panë
e dëftuenë për këto fjalë

they went and presented their greetings and found
Mary with Joseph and the baby
sleeping in straw. They saw him
and spread the word concerning what had been

36.05

të fola për djalë. e gjithë sa
e nëgjuanë u mëryenë pr'a
to fjalë kulotësit mbë të.
e Mariami gjithë i pa këto
punë e i vu ndë zemërë të

told them about the boy. And all who
heard it were amazed at what
the shepherds said to them.
And Mary saw all these things
and pondered them in her heart.

36.10

saj. e u kthuenë kullotësit
tye lavdyryem e tue lu
tun perëndinë e gjithë sa
e nëgjuenë e panë si ju tha
atyne.

And the shepherds returned,
glorifying and praising
God and all the things
they had heard and seen, which were just
as they had been told.


ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)
pages 37 - 38

Page 37

(Matthew 10:01, 10:05-08)

 

       Mattheu Ungjill
       Shën Argjiret
nd'atë koχo çoi Jisusi të dy
mbëdhjetët të psuamt e tij. ju

       Matthew Gospel.
       The Destitute Saints.
At that time, Jesus called his
twelve disciples. He gave

37.05

dha atyne urdhën mbë frumët
të paqëruame qi ti ncerënë
këta e ti ngjallnjënë prej gji
thë të patëdashunat e prej gji
thë të sëmunë. këta i çoi Jisusi

them authority over evil
spirits to cast them out,
and to heal them of every
disease and of every
illness. These [disciples] Jesus sent out

37.10

i porositi atyne ju tha: mbë u
dhë të huaj mos vini e ndë qu
tet Samarin mos huni, e të vi
ni ju ndë dhen të humbun mbë
shtëpi të Jisrailit. tue votë

and commanded them, saying: Do not
go on a foreign road and
do not enter a Samaritan town.
Go to the lost sheep in the
house of Israel. As you go,

37.15

ju, tëvteni e thoni se u a
frua mbretëni e qiellsë.
të sëmunë gjallnite, të fëlli

preach and say that the kingdom
of heaven is near.
Heal the sick, cleanse

Page 38

(Matthew 10:08 = 38.01-03; John 01:35-40 = 38.05-)

 

qun i qëronite djemënitë
e ncirnite. dhunëti muartë
[dh]unëti epnite.
       Shënëdreut Ioan

the unclean, drive out
the demons. Freely you have received,
freely give.
       Saint Andrew. John

38.05

nd'atë koχo mbet Ioani ede
të psuamt e tij du, e shofënë
Jisunë ke ecënte thotë: shëko
ni, qenji e perëndisë. e nëgju
anë të dy të psuamit ke thoshte,

At that time, John was there
with two of his disciples. And seeing
Jesus pass by, he says: Look,
the lamb of God. The two
disciples heard what he said,

38.10

u ngjitnë me Jisunë. u kthu
e Jisusi e shëkon ata qi u
ngjit me ta i thotë atyne:
kë kërkoni. i thonë ata:
ravi, qi do të thotë dëfte

they followed Jesus. Jesus
turned around and saw them
following him and says to them:
What do you want? They say to him:
Rabbi, which means Teacher,

38.15

is, ku jet? thotë atune: e
ni shifni. e vonë e panë

where are you staying? He says to them:
Come [and] see. And they went and saw


ELBASAN GOSPEL MANUSCRIPT (1761)
pages 39 - 40

Page 39

(John 01:40-44)

 

 

 

ke i[sh]te, e pasandaj mbe
tnë ata ditë. si më dhjetë
sahat. qe Andhreu i vë
llai Simon Petrit një cë

where he was staying, and then
spent that day [with him]. It was about
the tenth hour. Andrew,
Simon Peter's brother, was one of

39.05

dy qi nëgjuanë prej Jioa
nit e u ngjitnë me të. gjet
a[t]ë të parënë vëllan e tij
Simonë e i thotë atij: gjet
më Mesinë qi e quanë ΧC.

the two who heard [this] from
John and who followed him. He
first finds his brother,
Simon, and says to him: We have
found the Messiah whom they call Christ.

39.10

e vote ke Jisusi. e pa atë
Jisusi e tha: ti je Simoni
i biri Jionait. tyj të qu
ajshinë Qifa, qi do të the
të Petre. nesëret vote Ji

And he went to Jesus. And Jesus
looked at him and said: You are Simon,
the son of John. You will be called
Cephas, which means
Peter. The next day, Jesus set off

39.15

susi e huni ndë Galilet
       ****************************       
të dielën e parë të kresh[mev]et thohet

and went into Galilee.
       ****************************
The first Sunday of the fasting period is called

Page 40

(John 21:09-14)

 

 

am ende peshk shtruam ende
bukë. ju thotë atyne Jisusi:
bini aci peshku qi është një
me. u nis Simon Petri e ncy

and fish lying on it, and
bread. Jesus says to them:
Bring some of the fish you have
just caught. Simon Peter set off and

40.05

ar rrjetënë mbë dhet plot pishq
të mëdhenj, një qin e pesëdhjet e
tri. e tjerë të shumë qi nuku
i ncinte rjeta. ju thotë a
tyne Jisusi: ecëni i mbëlidh

dragged the net ashore full of large
fish, one hundred and fifty and
three, and many others, though the net
was not torn. Jesus said
to them: Come and gather together.

40.10

në. një të psuashimishit vote
e pa kush ë, e e pa se ZT është.
vote Jisusi e muar bukë e ju
dha atyne ende peshk ashtu.
këjo ëshë e treta qi u dëf

One of the disciples went and
saw who it was, and saw that it was the Lord.
Jesus went and took some bread and gave it
to them, and did the same with the fish.
This is the third time that Jesus

40.15

tue Jisusi të psuamevet
tij si u gre cë vdekuni[t].

appeared to his disciples
after he was raised from the dead.

 

Pages 1 - 10 Pages 11 - 20 Pages 21 - 30 Pages 31- 40 Pages 41 - 50 Pages 51 - 61
TOP